ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภาณุพงษ์ สิมวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธัญญา ประดิษฐ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1