ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศุภณัฐ ทองศรีนุ่น

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวุฒิชัย วงศ์ล่อง

นางลัดดา คงเทพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1