ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเสน่ห์ คงสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายนิติพงค์ เดชเชียร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1