ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา. โรงเรียนชะอวดวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 902  หมู่ที่1ถนน พัฒนาการ ตำบลชะอวด อำเภอ.ชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80180 โทรศัพท์ 075-381-142   โทรสาร.075-381142

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช  เขต  3 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 7 พฤษภาคม 2499ตั้งมาประมาณ  55  ปี

      เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล  ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น