ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน

พัฒนาการดี  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม

คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี  ดนตรีเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม

อัตลักษณ์โรงเรียน
ไหว้สวย  พูดจาดี  มีมารยาท