ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารีย์ หอยนกคง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพัชรินทร์ ด้วงสีนวล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศศิธร รักษาพงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสาคร คงแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2