ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิศรุต คงเทพ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวัชรินทร์ จงกล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจิตรตรา แกล้วทนงค์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1