ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประวิทย์ ทองศรีนุ่น
ตำแหน่ง : ผู้ก่อตั้งโรงเรียนชะอวดวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศุภพงศ์ ทองศรีนุ่น
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจิระนันท์ ทองศรีนุ่น
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนชะอวดวิทยา ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนชะอวดวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุจิรา ทองศรีนุ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารบี ทองศรีนุ่น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :