ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวอาราบี ทองศรีนุ่น
หัวหน้าแผนกปฐมวัย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุนันฑา เฉี้ยงเลี่ยง
ครูผู้สอน

นางสาวสุภาวดี ชนะขวัญ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวทิพยากรณ์ แสงทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุพิศ สงดำ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวจันทรา ไชยศิริ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวปิยรัตน์ เรืองเพ็ง
ครูผู้สอน

นางสาวขวัญฤทัย ชุมจินดา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกันยา ไหมจู
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางนิภา สุนทรัช
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางพัชรี สุวรรณ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางประไพ พุ่มจันทร์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3