ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกมล แก้วหนู

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศิริพร อ่อนพฤกษ์ภูมิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2